กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     

 
ด่วนที่สุด การบริการทดสอบและการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีในงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2562  [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๑๑/๒๕๖๑ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
 
ด่วนที่สุด ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1375