กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำรึม จ.ตาก ค่ะ **ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตราการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัดของกระทรวงคมนาคม [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประำจปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 93 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
เร่งรัดการรายงานผลข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนประทีปแห่งธรรม [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ประชุาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ \"กลับบ้านปลอดภัย\" [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
การจัดงาน \"นักประดิษฐ์\" ประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
การประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (clusters) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 1926 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัด อปท. [ 12 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 123 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ฯ กศ. มท 0816.3/ว3297  [ 17 ต.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว3287  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส) กศ. มท 0816.3/ว3296  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15372-15376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สน.คท. มท 0808.2/15368-15371 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14759-14834 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14683-14758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา สน.คท. มท 0808.2/14623-14682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/15321-15367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ สน.คท. มท 0808.2/15235-15310 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15083-15158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย(เพิ่มเติม)]  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3290  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3258  [ 16 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว 3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2561 ]
 
 
   
   
ทต.แม่กลอง ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมกา [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กลอง การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านตาก งบแสดงฐานะการเงิน ปี พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านตาก งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปี พ.ศ.256 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ป [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
อบต.โมโกร การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.โมโกร เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด กิจกรรม \"Big Cleaning Day\" [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.โมโกร แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โมโกร แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด กิจกรรม \"Big Cleaning Day\" [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน” [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา กิจกกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหังใจ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่สลิด ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
     
เผาขยะ...ซ้ำซาก (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 84  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการทำถนน ม.11 ต.น้ำรึม (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 336  ตอบ 7  
     
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หนองบัวเหนือ เว็บไซต์ อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง แจ้งหยุดน้ำประปา หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (3 ส.ค. 2561)    อ่าน 1490  ตอบ 4
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2561)    อ่าน 548  ตอบ 3
อบต.ประดาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม เผาขยะ...ซ้ำซาก (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 84  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง ระวังร้านมิจฉาชีพในอำเภอวังเจ้าครับ (30 มิ.ย. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การทำถนนปากคลองเกาะฤษี (27 พ.ค. 2561)    อ่าน 117  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก เงินค่าอุปกรณ์ก่อส้างบ้านช่วงที่เกิดวาตภัย (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 101  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง ขอถังขยะเพิ่มทุกประเภท ที่ตลาดสดชั่วอุ้มผางค่ะ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (30 เม.ย. 2561)    อ่าน 21056  ตอบ 161
อบต.มหาวัน ฟุตบอลจะเตะกันเป็นลีก และแต่ละประเทศก็จะมีลีกของตัวเอง (23 เม.ย. 2561)    อ่าน 121  ตอบ 0
อบต.ย่านรี เว็บไซต์ อบต.ย่านรี จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 529  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 207  ตอบ 2
         
 
 

จักสานจากเส้นพลาสติก

สำนักสงฆ์เขาตามาก
 
 

 
 
 

 
 
  คุณคิดว่า อบต.น้ำรึม ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
  สาธารณูปโภค
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร