โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพ [ 13 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 19 


กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการผ [ 9 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 23 


โครงการเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ไ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 26 


ประชุมประชาคมระดับตำบล [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เรื่องการป้องกัน [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 


กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น [ 28 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 25 


ตัดกิ่งไม้แนวเสาไฟฟ้าสาธารณะ [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 38 


ล้างรางระบายน้ำหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 38 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขององค์การบริหาร [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 37 


อบต.น้ำรึม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปร [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 48 
 

 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนม [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๗ ฉบับ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่งพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .. [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ.2559เพิ่มเติม [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
การอบรมผ่านระบบอิเล๊กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามข้อสั่งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช้าบ้าน) [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
 

 
 
  คุณคิดว่า อบต.น้ำรึม ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
  สาธารณูปโภค
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 

 


 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำรึม จ.ตาก ค่ะ **ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม**


 

การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ประจำเดือนเมษายน-มิถุน [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 9 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นาโบสถ์ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน จังหวัดตา [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่ามะม่วง โครงการ \"รวมพลังตากรักษ์ความสะอาด\" [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ ประกาสสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงแผนที่แม่บทเทศ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงห้ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ ส่งน้ำบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุ โครงการท้องถื่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างป่าสร้างน้ำ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสุส [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกล้องโทรทัศ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อซุ้มไฟเบอร์ก [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ในกา [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
   
 

จักสานจากเส้นพลาสติก  

สำนักสงฆ์เขาตามาก  
 
 
 
 
เผาขยะ...ซ้ำซาก (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการทำถนน ม.11 ต.น้ำรึม (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 245  ตอบ 7  
กลับมาเผา * * * กแล้ว (มีรูป) (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 468  ตอบ 1  
อยากได้แผนที่ภาษี อบต ครับ (22 ก.พ. 2560)    อ่าน 451  ตอบ 1  
เหม็นควันเตาเผาถ่านหลังรีสอท์จแม็กไม้โฮมสเตย์ (20 ธ.ค. 2559)    อ่าน 573  ตอบ 1  
น้ำท่วมชุมชนข้างอบต. (13 พ.ย. 2559)    อ่าน 389  ตอบ 0  
เรียน กองสาธารณสุขฯ ...ก็ยังเผาอยู่ (มีรูป) (16 ส.ค. 2559)    อ่าน 512  ตอบ 4  
เผาขยะ...ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังทำ จะแก้ไขอย่างไร (มีรูป) (11 ส.ค. 2559)    อ่าน 939  ตอบ 6  
แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 471  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 432  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 425  ตอบ 0  
ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 470  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1547  ตอบ 5  
สอบถามเบี้ยผู้สูงอายุ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 491  ตอบ 1  
แจ้งถนนไม่ดี ซอยข้างธนาคาร ธกส. ตาก (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 492  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้ว (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 1118  ตอบ 3  
การขอเลขที่บ้าน (17 พ.ย. 2558)    อ่าน 605  ตอบ 0  
นักบริหารสาธารณสุข (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 578  ตอบ 1  
ขอความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่ะ (ใช้ในการเรียน) (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 746  ตอบ 1  
ขอให้แก้ไขหน้าเว็บไซต์ (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 1074  ตอบ 0  
 
 
 
 

 

 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ : 055-892-615
จำนวนผู้เข้าชม 1,571,865 เริ่มนับ 16 มิ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com