กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
  หมวดข่าว :กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบ62   14 ธ.ค. 2561 54
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการประชุม คกก.ครั้งที่ 3-2562   14 ธ.ค. 2561 54
หลักประกันสุขภาพ   ประกาศฯ ระเบียบกองทุนฯว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุม 61   14 ธ.ค. 2561 54
หลักประกันสุขภาพ   ประกาศฯ ระเบียบกองทุนฯว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 61   14 ธ.ค. 2561 64
หลักประกันสุขภาพ   ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การใช้แบบฟอร์มของกองทุนสุขภาพตำบลน้ำรึม   14 ธ.ค. 2561 32
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการประชุม คกก.กองทุนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561   7 พ.ย. 2561 76
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการประชุม คกก.กองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561   7 พ.ย. 2561 54
หลักประกันสุขภาพ   ประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 50
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   7 พ.ย. 2561 54
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   7 พ.ย. 2561 34
  (1)     2      3