กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
  หมวดข่าว :กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการประชุม คกก.กองทุนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561   7 พ.ย. 2561 19
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการประชุม คกก.กองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561   7 พ.ย. 2561 16
หลักประกันสุขภาพ   ประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 13
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   7 พ.ย. 2561 12
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   7 พ.ย. 2561 9
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่้งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   7 พ.ย. 2561 6
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่ง อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   7 พ.ย. 2561 7
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่ง อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   7 พ.ย. 2561 6
หลักประกันสุขภาพ   ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลน้ำรึมแบบมีส่วนร่วม พ.ศ.2561-2564   3 พ.ย. 2560 123
หลักประกันสุขภาพ   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ น้ำรึม ปี 2560    30 ต.ค. 2560 117
  (1)     2      3