กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 

การจดทะเบียนพานิชย์


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย


หนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน


แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน


หนังสือมอบอำนาจ


หนังสือยินยอมให้ปลูสร้างอาคาร


รายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับขอรับการก่อสร้างอาคาร


ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

 
  (1)     2      3