ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำรึม จ.ตาก ค่ะ **ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม**
 
 
 
  

 
 
พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดินในเขตตำบล
 
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
 
พัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่งและการบริการ
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนและรักษาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตร พัฒนาปรับปรุงฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ และประตูระบายน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
 
 
  
 

 
 
สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
 
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
 
ส่งเสริมภาวะผู้นำ
 
 
  

 
 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
 
พัฒนาระบบป้องกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ : 055-892-615
จำนวนผู้เข้าชม 1,571,863 เริ่มนับ 16 มิ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com