กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 


นายสุชาติ คงเจริญ
กำนันตำบลน้ำรึม
 
 


นายธวัชไชย พรมบุญชู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายทวี โทนสังข์อินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายอรรถกร สุปันเวช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายอนันต์ กุระคาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายประกอบ จ่าจำเริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายณรงค์ศักดิ์ แซ่แต้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นางบัวชุม ชายเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายเจริญพงษ์ แดงโย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายสมเดช กลิ่นหอมอุทิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10