กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
KM สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
KM จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
KM คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงาน [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
KM การโอน-เปลี่ยนแปลงงบประมาณ [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
KM การประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ศพด. [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
KM การควบคุมภายใน (ใหม่) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
เตรียมความพร้อมสู่ THAILAND 4.0 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2