กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ภายในชุมชน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 
สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และบรรเทาปัญหาความยากจนในท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
 
พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยืดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ